วัดแรงดันฮาร์มอนิกระดับสูงและกระแสของสายไฟ

Power Quality Analyzer PQ3198 ตรวจพบเหตุการณ์เมื่อค่า RMS ของฮาร์โมนิกที่เอาพื้นฐานออกในช่วงเวลา 200 ms เกินค่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
PQ3198 สามารถแสดงค่า RMS ของฮาร์โมนิกลำดับสูงพร้อมกับค่า RMS สูงสุดในช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ ตลอดจนระยะเวลาตั้งแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นจนถึงสิ้นสุด สามารถบันทึกรูปคลื่นของเหตุการณ์และรูปคลื่นฮาร์มอนิกที่มีลำดับสูงได้
ส่วนประกอบฮาร์มอนิกสามารถวัดได้ในช่วงความถี่กว้างตั้งแต่ 2 kHz ถึง 80 kHz
สำหรับระบบหลายเฟส สามารถวัดแต่ละเฟสแยกกันได้

รายการ ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง