การวัดอินเวอร์เตอร์ในสถานที่

PQ3198 ให้การวัดคุณภาพไฟฟ้าอินเวอร์เตอร์พร้อมกัน

เครื่องวิเคราะห์คุณภาพกำลังไฟฟ้า PQ3198 ใช้เพื่อวัดกำลังไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ที่ความถี่ 50 หรือ 60 Hz แต่ยังสามารถวัดด้านรองของอินเวอร์เตอร์ในช่วงความถี่ต่อไปนี้ได้:
ความถี่พื้นฐาน:40~70Hz
ความถี่ของผู้ให้บริการ: ~ 20KHz

อุปกรณ์นี้วัดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ เช่น ค่า RMS ของแรงดันและกระแส ค่าพื้นฐานของแรงดันและกระแส กระแสไฟเข้า กำลังไฟฟ้า ประสิทธิภาพการส่งกำลัง พลังงาน ฮาร์โมนิก ฮาร์โมนิกลำดับสูง (สูงสุด 80kHz)

รายการ ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง