การวัด TDD ตามที่ระบุไว้ในมาตรฐาน IEEE519

วิธีการวัด

  • วัดด้วยเครื่องวิเคราะห์คุณภาพกำลังไฟฟ้าในช่วงเวลาที่กำหนด หากคุณต้องการตรงตามความต้องการ ให้ตั้งช่วงเวลาการบันทึกเป็น 30 นาที (หรือ 15 นาที)
  • โหลดข้อมูลการวัดไปยัง PQ ONE
  • คุณสามารถตั้งค่า TDD ได้จากแท็บ "ตัวเลือก" ของ PQ ONE
  • ในแท็บ "กราฟแนวโน้ม/ฮาร์มอนิก" ของ PQ ONE ให้เลือก "TDD" จากเมนูแบบเลื่อนลง

รายการ ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง