วัดความไวสัมผัสของสวิตช์กด

การสุ่มตัวอย่างความเร็วสูงช่วยให้คุณสามารถแสดงการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันในรูปแบบ XY และสามารถบันทึกและบันทึกข้อมูลได้

Highlight:
การวัดความไวสัมผัสของสวิตช์
ลด "นิ้ว" ทดสอบลงไปที่สวิตช์กุญแจ แล้ววัดน้ำหนักและการกระจัด
ในโหมดหน่วยความจำของ MR8847-01 Memory HiCorder ให้ป้อนสัญญาณจากเซ็นเซอร์ displacement บนช่อง 1 และสัญญาณจากเซ็นเซอร์น้ำหนักบนช่อง 2
ข้อมูลสามารถแสดงด้วยเครื่องบันทึก XY หรือการสังเคราะห์รูปคลื่น XY ของหน่วยความจำ และยังสามารถบันทึกได้อีกด้วย

รายการ ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง