ประเมินประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ข้อมูลและประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

คำนวณประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ข้อมูล (DCIE) และประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (PUE) ซึ่งเป็นดัชนีประสิทธิภาพการใช้พลังงานของศูนย์ข้อมูลโครงข่ายสีเขียวที่มีประสิทธิภาพในการประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ของศูนย์ข้อมูล


- วัดด้วยความแม่นยำสูงกว่า ±2% (ที่ 45 Hz ถึง 66 Hz) โดยใช้แคลมป์ออน 3169-20 Power HiTester และเซนเซอร์แคลมป์ HIOKI
- วัดกำลังด้วยความละเอียด 0.01% ของสเกลเต็มหรือมากกว่า วัดกำลังด้วยความละเอียด 0.1 W ในช่วง 150 V และช่วงกระแส 50 A หรือน้อยกว่าด้วยโหลดเฟสเดียว
- วัดค่า Crest Factor เป็น 3 (ยกเว้นช่วง 500 A ถึง 1 kA สำหรับอินพุตแบบเต็มสเกล)
- แบนด์วิดธ์คือ 3 kHz ที่ 60 Hz พื้นฐาน และ 2.5 kHz ที่ 50 Hz พื้นฐาน (รูปคลื่นพื้นฐานจนถึงลำดับที่ 50)
- วัดเป็นเวลาหนึ่งปีโดยมีช่วงการรับข้อมูล 15 นาที (โดยใช้การ์ด HIOKI PC [128 MB หรือมากกว่า])


1. วัดการใช้พลังงาน (W) ของอุปกรณ์ทั้งหมดในศูนย์ข้อมูลและการใช้พลังงาน (W) ของอุปกรณ์ไอที

หมายเหตุ: วัดการใช้พลังงานของอุปกรณ์ไอทีและอุปกรณ์ทั้งหมดภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ในเวลาเดียวกันของวันและช่วงเวลาเดียวกัน

2. คำนวณ DCiE และ PUE
PUE=(การใช้พลังงานของอุปกรณ์ทั้งหมด / การใช้พลังงานของอุปกรณ์ไอที) DCiE= 1/PUEx100% =(การใช้พลังงานของอุปกรณ์ไอที / การใช้พลังงานของอุปกรณ์ทั้งหมด)x100%

รายการ ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง