ตรวจจับและบันทึกข้อบกพร่องในโลหะ

วิธีการวัด

จัดการคุณภาพการผลิตโดยใช้ข้อมูลการตรวจจับข้อบกพร่องที่บันทึกไว้ของวัสดุโลหะ

ข้อบกพร่องสามารถระบุได้ในความยาวของวัสดุโดยการซิงโครไนซ์สัญญาณพัลส์
จากตัวเข้ารหัสแบบหมุนด้วยสัญญาณนาฬิกาภายนอกของ Memory HiCorder


รายการ ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง