Thiết bị kiểm tra điện trở cách điện analog, 3 dải