Thiết bị kiểm tra an toàn điện, Thiết bị đo điện trở cách điện/ dòng rò/ Hipot

Các thiết bị điện phải có mức cách điện cao để tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn điện của IEC. Hioki cung cấp nhiều dòng thiết bị kiểm tra an toàn điện, bao gồm thiết bị đo hipot, thiết bị kiểm tra dòng rò và thiết bị kiểm tra dây dẫn bảo vệ tuân thủ IEC và các tiêu chuẩn khác cũng như các luật và quy định hiện hành.