Thu thập dữ liệu (DAQ) cho ứng dụng R&D và Thử nghiệm